T.C. İSTANBUL ANADOLU 12. SULH HUKUK MAHKEMESİ

T.C. İSTANBUL 12. ANADOLU SULH HUKUK MAHKEMESİ
TEREKE TASFİYE MEMURLUĞUNDAN PAZARLIK YOLU İLE TAŞINMAZ SATIŞ İLANI
DOSYA NO: 2019/6 TEREKE

Terekenin tasfiyesi maksadıyla masa mal varlığına dahil aşağıda cins ve niteliği yazılı taşınmaz mallar muhammen bedelinin %60'ından az olmamak üzere İ.İ.K.’nin 241’nci maddesi uyarınca pazarlık usulü ile satılacaktır. SATIŞ MAHALLİNDE NAKİT TEMİNAT ALINMAYACAKTIR. Satışta teklif vereceklerin muhammen değerinin % 20’si oranında pey akçesini nezdindeki İstanbul Anadolu 12. Sulh Hukuk Mahkemesi 2019/6 Tereke sayılı dosyası adına açılan Vakıflar Bankası İstanbul Anadolu Adalet Sarayı Şubesi TR 32 0001 5001 5800 7309 7994 74 no.lu IBAN hesabına kimlik ve dosya numarası yazılarak yatırılması veya bu miktar kadar milli bir bankanın şartsız kesin ve süresiz teminat mektubunu vermeleri gerekmektedir. Teminat veya ihale bedeli olarak yabancı para kabul edilmeyecektir. Satış günü satış anına kadar yazılı teklif verilebilecektir. Satış şartları tereke tasfiye memuru ile talipliler arasında yapılacak pazarlıkla belirlenecektir. İkinci satış günü olmayacaktır. Şu kadar ki artırma bedelinin malın muhammen değerinin %60'ından aşağı olmaması ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olması bundan başka paraya çevirme masraflarını geçmesi gerekmektedir. Satış peşin para iledir. Alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, tapu alım satım harçları ile teslim masrafları alıcıya aittir. Ayrıca ihalenin kesinleşmesi ile tescilin verilmesinden sonra dosyada vuku bulacak KDV ve damga vergisi ile ilgili olarak oran açısından ileride eksik alındığı tespit edilen bir bedel olması halinde doğacak olan KDV fark, ceza ve faizlerinden sorumluluk ihale alıcısına ait olup, ihale alıcısı tarafından karşılanacaktır. Taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.) Tereke Tasfiye Memuru pazarlık sırasını tayinde ve ihalenin yapılmasını terekenin yararına görmediği veya ertelenmesinde yarar gördüğü hallerde ihaleyi yapmamakta ve satışı ertelemekte serbesttir. Teklif sahipleri, tekliflerini, ihale şartnamesini ve taşınmazlar ile ilgili bilirkişi raporlarını inceleyerek yeterli bilgi sahibi olduktan sonra vermiş sayılırlar. Daha fazla bilgi almak isteyenlerin yukarıda yazılı dosya numarası ile mahkemeye başvurmaları gerekmektedir. İsteyen talipli Batı Mah. Hatboyu Cad. Atasagun Apt.No:20/4 PENDİK/İSTANBUL adresindeki Tereke Tasfiye Memuru Av.Hasan ÜNAL (Tel:0 530 404 56 14) ile iletişime geçebilecektir. İlan olunur.

TAŞINMAZLARIN TAPU KAYDI, NİTELİKLERİ, İMAR DURUMU, KIYMETİ

TAŞINMAZ TAPU KAYDI: İstanbul İli, Kadıköy İlçesi, Göztepe Mahallesi, Fahrettin Kerim Gökay Caddesi, Dr.Fazıl Gökçe Ören Sokak, Manolya Apartmanı, No:7 Kadıköy/İSTANBUL adresinde ve tapu kayıtlarında 3091 ada, 67 parsele kayıtlı, kat mülkiyetli, 764400/13230000 arsa paylı, 8 no.lu bağımsız bölümün 75/364 hissesi

İMAR DURUMU: Kadıköy Belediyesi Resmi internet sitesinden elde edilen imar bilgilerine göre satışa konu taşınmazın bulunduğu Kadıköy İlçesi, Göztepe Mahallesi, 112 pafta, 3091 ada, 67 parselin; 11.05.2006 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Kadıköy Merkez E-5 (D100) Otoyolu Ara Bölgesi Uygulama İmar Planı ve Plan Notları ile Lejant Tadilleri 21.02.2017 T.T li 1/1000 ölçekli Kadıköy Merkez E-5 (D-100) Otoyolu Ara Bölgesi Uygulama İmar Planında Donatı Alanları Dışında 15 Kat sınırlamasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Plan Notu ve Lejant Değişikliği TAKS:0.35, KAKS:2.07 ön bahçe min. 5m, ayrık inşaat nizamı, yan bahçe min. 4m, Arka Bahçe min. 4m konut alanında kaldığı belirtilmektedir.

TAŞINMAZIN NİTELİKLERİ: İstanbul İli, Kadıköy İlçesi, Göztepe Mahallesi, Fahrettin Kerim Gökay Caddesi, Dr.Fazıl Gökçe Ören Sokak, Manolya Apartmanı, No:7 Kadıköy/İSTANBUL adresindeki mevcut bodrum kat, Zemin kat, 9 normal kattan oluşan Manolya apartmanının 3. Normal katında konumlu 8 kapı nolu daire niteliklidir. Yeni binanın bahçeli ayrık nizam katlarında ikişer daire olacak şekilde çift asansörlü olarak inşa edildiği, bodrum katında kapalı otopark ve diğer teknik hacimlerin ve zemin seviyesinde binanın arka bahçesinde açık otopark kısmı bulunmaktadır.8 kapı nolu daire yol cephesine göre binanın sol kısmında yer almakta, yapılan ölçümlerde taşınmazın net 73,74 m2, brüt 97.97 m2 yüz ölçümüne sahip olduğu, dairede salon ve odaların zemini laminant parke, antre koridor ve ıslak hacim yer döşemeleri mermer, dış kapı çelik, iç kapılar pres kapı, pencereler renkli pvc, duvar ve tavanlar plastik boyalı olup, dairenin kat kalorifer sistemi ile ısıtıldığı görülmüştür. Taşınmazın yer aldığı böle, orta ve üst gelir grubuna hitap eden yüksek katlı konut yapılarının yaygın olduğu bir bölgede ve taşınmazın konumlandığı bölgenin altyapı çalışmaları tamamlanmış olup, tüm belediye hizmetlerinden istifadesi tam bulunmaktadır.

MUAMMEN BEDELİ: 1.973.283,00TL
KDV ORANI: %18
TEMİNAT MİKTARI: 394.656,60 TL (SATIŞ MAHALLİNDE NAKİT TEMİNAT KABUL EDİLMEYECEKTİR)
SATIŞ GÜNÜ, YERİ VE SAATİ: 08/07/2024 günü saat 11.00 – 11.05 arası İSTANBUL ANADOLU 12. SULH HUKUK MAHKEMESİ DURUŞMA SALONU KARTAL/ İSTANBUL

#İlangovtr Basın no ILN02045396