İSTANBUL ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ AVRUPA YAKASI MİLLİ EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN

İSTANBUL ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ AVRUPA YAKASI MİLLİ EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN

 
İSTANBUL ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ AVRUPA YAKASI MİLLİ EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN
 
  TOPKAPI EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN KAMU KONUTU STATÜSÜNDE SATILIK DAİRE VE ARSA
S. No DOSYA  NO   İLÇESİ MAH. SOKAK / MEVKİİ ADA NO  PARSEL NO  Ana Taşınmaz Yüzölçümü (m²) CİNSİ ARSA PAYI BLOK NO KAT NO BAĞIMSIZ BÖLÜM NO Bağımsız Bölüm Brüt Alanı (m²) İMAR DURUMU TAHMİNİ  BEDEL (TL) GEÇİCİ  TEMİNAT (TL) FİİLİ DURUMU ÖNCELİKLİ ALIM HAKKI İHALE GÜNÜ İHALE SAATİ
1 34130101395 Fatih Kemalpaşa Atatürk Bulvarı 1564 4 277,00 Daire 20/560  -  Çekme 14   Ticaret Alanı 3.000.000,00 300.000,00 Boş (Ön Alım Hakkı Yoktur) Yok 10.07.2024 09:30
2 34130100193 Fatih Dervişali Müftü Sokak 2563 12 76,95 Arsa Tam  -   -   -   -  Konut Alanı 4.235.000,00 1.270.500,00  -   -  10.07.2024 10:00
3 34190101590 Küçükçekmece İkitelli (Mehmet Akif) 1. Akarsu Sokak 303 2 106,44 Arsa Tam  -   -   -   -  Konut + Kısmen Yol (Tevhit Şartlı) 4.300.000,00 860.000,00  -   -  10.07.2024 10:30
4 34190101589 Küçükçekmece İkitelli (Mehmet Akif) 1. Akarsu Sokak 303 1 142,73 Arsa Tam  -   -   -   -  Konut + Kısmen Yol (Tevhit Şartlı) 5.750.000,00 1.150.000,00  -   -  10.07.2024 11:00
  BEYOĞLU EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN KAMU KONUTU NİTELİĞİNDE SATILIK TAŞINMAZ
5 34080100891 Beyoğlu Sururi (Mehmet Efendi) İncekaş Sk. 2182 51 256,00 Daire 27/456 A Blok 3 4 (Fiili Kapı No:3) 44 Konut Alanı 1.300.000,00 130.000,00 Dolu Var 10.07.2024 11:30
  MARMARA EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN SATILIK TAŞINMAZLAR
6 34290112919 Çatalca  Kaleiçi Ödül Sk. 147 13 1.289,12 Tarla 1091/1288 (1.091,95 m²  -   -   -   -  Konut Alanı 17.472.000,00 5.241.600,00  -   -  10.07.2024 13:30
7 34290104969 Çatalca  Kestanelik  Enes Çıkmaz Sk. 222 1 269,78 Arsa Tam  -   -   -   -  Konut Alanı 3.375.000,00 1.012.500,00  -   -  10.07.2024 14:00
 
1-Yukarıda nitelikleri belirtilen mülkiyeti Hazine'ye ait taşınmazların satış ihaleleri, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre "Açık Teklif Usulü" ile yukarıda gösterilen gün ve saatlerde İstanbul Çevre, Şehircilik ve İklim Değişiklği İl Müdürlüğü Avrupa Yakası Milli Emlak Dairesi Başkanlığı , Ankara Cad. Hükümet Konağı Sk. No:11 Kat: 1 Cağaloğlu Fatih/İSTANBUL adresinde, İhale Salonunda yapılacaktır.  
2-İhaleye iştirak etmek isteyenlerin;             
a)Geçici Teminat Bedelinin İstanbul Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğü veznesine yatırıldığına ilişkin Makbuzu veya Banka Teminat Mektubunu (Geçici teminat olarak kabul edilebilecek değerler: 1) Tedavüldeki Türk Parası, 2)Mevduat veya Katılım Bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları, 3)Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler. Geçici teminat mektubunun şekil ve içeriğinin 2886 sayılı Kanunun 27. maddesi bu kanun uyarınca yayınlanmış D.İ. Genelgelerinde belirtilen şartları -süresiz ve limit içi olarak düzenlenecek, işin özelliği belirtilecek, banka teyit yazısı ile birlikte getirilecektir- taşıması gerekmektedir.),             
b)Gerçek kişilerin tasdikli (T.C. kimlik numarasını içeren) nüfus kayıt örneği veya aslı ibraz edilmek kaydıyla kimlik fotokopisi, ikametgah belgesini, Özel hukuk tüzel kişilerinin, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş vekâletnameyi, Kamu tüzel kişilerinin ise, tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi, Ortak katılım halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile birlikte; ihale saatine kadar, ihalenin yapılacağı adreste toplanacak olan İhale Komisyonu Başkanlığına (İhale Servisine) başvurarak belgelerini teslim etmeleri gerekmektedir.
3-Satış bedelinin tamamı peşin veya 1/4 ü peşin kalanı en fazla iki yılda, eşit taksitlerle ve üçer aylık dilimler halinde kanunî faizi ile birlikte ödenebilir.
4-İhaleye ait şartname mesai saatleri içerisinde ücretsiz olarak Müdürlüğümüzde görülebilir. Ayrıca ihale ilanları www.milliemlak.gov.tr adresinde satış/kiralama ilanları bölümünden ve İl Müdürlüğümüzün https://istanbul.csb.gov.tr adresinde Milli Emlak Duyuruları bölümünden takip edilebilir.               
5-İhaleye katılacakların nakit olarak yatırmak istedikleri geçici teminat bedelleri, hizmet binamızdaki Muhasebe Müdürlüğü veznesine başvurmak suretiyle yatırılabilir.
6- Söz konusu taşınmazlardan 1. ve 5. sıradaki taşınmazların satış ve satış sonrası ödeme işlemleri ile ilgili olarak, 4706 sayılı Kanunun 4. maddesi kapsamındadır. 385 sıra no.lu Milli Emlak Genel Tebliği hükümleri uyarınca,
           (1) Kat mülkiyeti veya kat irtifakı kurulan kamu konutlarından ihalenin yapıldığı tarihte; adlarına görev, sıra ve hizmet tahsisli kamu konutu tahsis edilen (şartlı tahsisler dahil) ve fiilen konutta oturanlar öncelikli alım hakkına sahiptir.
           (2) Öncelikli alım hakkı sahibinin kamu konutunu satın almak istemediğini bildirmesi, süresi içerisinde herhangi bir bildirimde bulunmaması ya da yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde, en yüksek teklifi veren istekli tarafından satış bedeli peşin veya Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen şekilde en az dörtte biri peşin, kalanı en fazla iki yılda ve taksitlerle kanunî faizi ile birlikte ödenebilir.
           (3) Öncelikli alım hakkı sahibinin; kamu konutunu satın almak istemesi ve süresi içerisinde satış bedelini peşin olarak ödemesi veya peşinatı ödeyerek Taksitli Satış Sözleşmesini imzalaması halinde bu durum İhalede en yüksek teklifi veren isteklisine bildirilir.
           (4) Bedelin yetkili kredi kuruluşlarından kredi temin edilerek ödenmek istenilmesi halinde, alıcı tarafından kredi kuruluşu ile yapılan kredi sözleşmesi veya kredi açıldığına dair kredi kuruluşunun resmî yazısı verilir ve kredi kuruluşu tarafından bedel ilgili muhasebe biriminde açılacak emanet hesabına aktarılması halinde İdarece, tapu müdürlüklerine kredi kuruluşu lehine ipotek tesis edilmesi ve alıcı adına tescil işleminin yapılması hususu yazıyla bildirilir. İlan tarihi itibariyle listede fiili durumu dolu ve öncelikli alım hakkı (var) şeklinde belirtilen bağımsız bölümlerde 4706 sayılı Kanunun 4. maddesi uyarınca öncelikli alım hakkı sahipleri bulunmakta olup, 385 sıra no.lu Milli Emlak Genel Tebliğinin 8. maddesi uyarınca ihale tarihine kadar kurumlarınca hak sahibi olduğu bildirilenler yasa gereği öncelikli alım hakkına sahip olacaklardır.
7-Listede DOLU ve öncelikli alım hakkı (Var) şeklinde belirtilen bağımsız bölümlerde ön alım hakkına sahip fiilen oturanlar bulunmakta olup, detaylı bilgi ilgili Müdürlükten alınabilir.
8-Satışı yapılan taşınmazlar 5 yıl süre ile Emlak Vergisine tabi değildir. 1. ve 5. sıradaki taşınmazlarda 3. kişilere % 20 peşin indirimi yoktur. Diğer taşınmazlarda vardır.            
9-Satışı yapılan taşınmazlar KDV'den, satış ve devir işlemleri sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan müstesnadır.
10-Satışı yapılacak taşınmazların; satış bedelleri üzerinden  5.000.000,00-TL'ye (BeşMilyonTL'ye) kadar olan kısmı için %1 (yüzde bir) 5.000.000,00-TL'den (BeşmilyonTL'den) 10.000.000,00-TL'ye (OnMilyonTL'ye) kadar olan kısmı içim %0.5 (binde beş) 10.000.000,00-TL'yi (OnMilyonTL'yi) aşan kısmı için % 0.25 (on binde yirmi beş) oranlarında işlem bedeli peşin olarak tahsil edilir.                   
11-Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır. Postadaki meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı İdare veya komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İlan olunur.

#İlangovtr Basın no ILN02045637